Her er du

Forsiden Nyheder Beretning 2010
Beretning 2010 PDF Udskriv Email
Fredag, 19. marts 2010 16:16

Beretning 2010                Idrætsråd

 

 

For fjerde gang siden idrætsrådet blev stiftet skal der nu afholdes repræsentantskabsmøde, hvilket giver anledning til både at se tilbage på det forgangne år og så se fremad. I bestyrelsen har vi haft et rigtig godt samarbejde det forløbne år, vi  har holdt møder ca. 1 gang om måneden, og igen har det foregået på skift i de tidligere kommuner, dog har vi talt lidt om, at vi også gerne vil afholde møderne hos foreninger i kommunen, så vi får et endnu bedre indblik i, hvad der rører sig samt får et bedre kendskab til de mange foreninger der findes.

 

Antallet af foreninger der er medlem af idrætsrådet er nu oppe på ca 60, men da det fortsat er mange foreninger, der endnu ikke er medlem, vil én af opgaverne fortsat være at få synliggjort vores arbejde, så foreningerne kan se et formål med at have et idrætsråd. Kommunalreformen betød jo færre og større kommuner, og mange troede, at så blev der flere penge at gøre godt med på grund af stordriftsfordele, men resultatet er vist blevet noget helt andet, idet de fleste kommuner melder om store økonomiske problemer, og Sønderborg hvor 7 tidligere kommuner blev til én skal også spare rigtig mange penge, og oveni i det er Sønderborgområdet også blevet ramt af mange fyringer og dermed stor arbejdsløshed, hvad der belaster den kommunale økonomi ekstra meget. Jo flere foreninger der er medlem af idrætsrådet jo stærkere står vi i forhandlingerne med kommunen, og den meget anstrengte kommunale økonomi kan meget vel på sigt betyde, at vi igen skal til at kæmpe for de kommunale tilskud til foreningerne, derfor mener vi fortsat, det er af stor vigtighed for foreningerne at have fælles talerør i form af idrætsrådet i Sønderborg kommune.

 

I 2009 havde idrætsrådet igen den store glæde at kunne uddele DIF´s ”Du gør en forskel pris”, og denne gang gik den til Rene Svendsen fra Gråsten boldklub. Rene har i mange år været et stort aktiv som ungdomstræner og ungdomskonsulent i Gråsten boldklub, og i 2008 blev Rene så også valgt ind i JBU´s børnefodboldudvalg, hvilket betyder, at mange andre klubbers ungdomsspillere også får glæde af Rene´s store frivillige indsats.

 

Hal 2 ved Humlehøj blev indviet, hvilket jo gerne skulle betyde, at flere foreninger i Sønderborg by får sine timeønsker opfyldt, yderligere en hal i Dybbølområdet er på ønskelisten, idet behovet i dette område er stort. Faciliteterne omkring Fryndesholmhallen er for øjeblikket ved at blive udbygget til det ønskede kulturcenter, og dermed er endnu et ønske opfyldt. Hvor meget de kommunale besparelser vil ramme de øvrige planer om udvidelser af idrætsfaciliteter, og om besparelserne i det hele taget vil ramme dem er vi ikke helt klar over, men det er selvfølgeligt noget, vi følger meget nøje.

 

I efteråret afholdte idrætsrådet et optaktsmøde på Comwell inden kommunalevalget, hvor repræsentanter for de politiske partier var repræsenteret. Der var en rigtig god spørgelyst på mødet, mange var mødt op, men der burde have været langt flere foreninger til stede, idet det jo er vigtigt for den enkelte forening at høre, hvad de enkelte partier har planer om  på det idrætslige område og samtidig prøve at påvirke politikerne, idet meget få der stillede op, er på hjemmebane når det drejer sig om idræt. Det var dog dejligt at høre, at langt de fleste partier ville idrætten det bedste, men når de kommunale besparelser skal prioriteres, er det vigtigt idrætten er synlige og kan fremføre de gode argumenter for at vores område får den rigtige prioritet..

 

I den kommunale forvaltning er der sket store ændringer, og ny direktør og forvaltningschef på vores område er trådt til, så i skrivende stund er der efterhånden et godt stykke tid siden, vi har haft møder med forvaltningen, men det lykkedes så at afholde et i går eftermiddags, hvor også Stefan Kleinschmidt deltog. Det var et rigtig godt møde, hvor han forsvarede vores samarbejdsaftale, og at planerne fortsat er at inddrage idrætsrådet omkring de idrætslige tiltag, hvilket er udbygning og vedligeholdelse af faciliteterne samt tilskudsordninger, og fremover vil idrætsrådet få tilskud fra elitepuljen sendt i høring. Der blev også oplyst fra forvaltningens side, at der skal spares 10 mio på hele det kulturelle område.

 

I den senere tid har vi haft en del problemer med vores hjemmeside, idet en hacker har fundet et hul, og har kunnet blokere siden, den er nu ved at blive opgraderet til en nyere version, hvilket skulle lukke hullet. Indsatsen det kommende år vil fortsat være, at gøre hjemmesiden mere levende, så mange føler det informativt at besøge den.

 

Vi havde og har fortsat store ønsker om igen at søsætte et idrætslederakademi, og for at undersøge behovet igangsatte vi en undersøgelse af, hvor mange tilmeldinger vi kunne forvente at få, når vi igangsatte endnu et akademi. Desværre kom der meget få ønsker, derfor undlod vi at starte op, idet det er forbundet med en del omkostninger at skulle aflyse. Vi har fortsat et ønske om at starte et nyt idrætslederakademi, men der skal selvfølgelig være et behov.

 

I Augustenborg hvor der 2 linedanceforeninger, havde disse 2 foreninger problemer med at finde en løsning på fordelingen af timerne, forvaltningen havde derfor indkaldt til et møde, hvor disse 2 foreninger deltog, og hvor folkeoplysningsudvalget og idrætsrådet var repræsenteret af formændene, meningen med mødet var at få talt problemerne igennem, så man fremover kunne undgå den slags problemer. Om det lykkedes ved vi jo først en gang i maj, når timerfordelingerne er på plads. Idrætsrådet har været repræsenteret ved diverse timefordelingsmøder, og fordelingen er generelt foregået rigtig godt.

 

I henhold til vores vedtægter har eliteklubberne en plads i idrætsrådets bestyrelse, men da denne plads gennem et stykke til havde været vakant, indkaldte vi repræsentanter for eliteklubberne til et møde, og de valgte så Peter Hansen fra motorsporten som deres repræsentant, desværre meddelte Peter for nylig at hans tid ikke rakte til at varetage pladsen, så nu må eliteklubberne finde en ny.

 

Sønderborg kommune søgte om at blive breddeidrætskommune, og dermed få et tilskud fra puljen på de afsatte 20 mio til de udvalgte kommuner, desværre lykkedes det ikke for Sønderborg at blive én af de 7 kommuner. Fra idræstrådets side er vi skuffet over, ikke at blive involveret i  processen omkring ansøgningen, forvaltningen undskyldte med, at det hele skulle gå meget hurtigt, nok fordi man opdagede det for sent samtidig med at der skete nyansættelse samt organisationsændring i kommunen og dermed også forvaltningen. Idrætsrådet mener fortsat, at når vi har en samarbejds-

aftale med kommunen, så skal det være en naturlig del, at involvere idrætsrådet i så vigtig en sag som at søge om at blive breddeidrætskommune.

 

I bestyrelsen har vi udarbejdet aktivitetsområder, som vi har beskæftiget os med.

 

A: Hjemmesiden

B: Grænseoverskridende samarbejde

C: Flere medlemsforeninger

D: Lederakademi

E: Visioner og idrætspolitik

F: Temadage/Konferencer

G: Timefordeling

H: Idrætsfaciliteter/Masterplan

I: Miljø & Plan

 

En årlig tilbagevendende Sønderborg konference bliver et stort indsatsområde fremover, idet vi gerne vil kunne inspirere foreningerne, ved at afholde en sådan konference hvor der kommer nogle rigtig spændende indlæg omkring aktuelle emner, og indlægsholderne skal selvfølgelig være personer der gør eller har gjort en forskel.

 

Danmarks idrætsforbund afholder årligt inspirationsmøder for idrætsrådene i Danmark, hvor der også er erfaringsudveksling mellem idrætsrådene, det er rigtig spændende møder, som vi meget gerne deltager i.

 

 

I Kolding idrætsråd havde de taget initiativ til at gøre det lettere for foreningerne, ved at kunne tilbyde at klare nogle af de administrative opgaver, vi ved jo hvor svært det ofte et at få alle bestyrelsesposter besat, så dette var nytænkning, som Kolding kommune syntes var en god idé, og de støttede det derfor med penge, så der kunne ansættes noget hjælp, men på grund af de store kommunale besparelser der især har ramt Kolding så er denne hjælp nu sparet væk, og idrætsrådet i Kolding har derfor desværre måttet annullere hjælpen til foreningerne. Jeg håber, vores foreninger kan få valgt de nødvendige personer, selv om jeg ved, der er problemer flere steder, men erfaringen fra Kolding gør i hvert fald, at vi skal være forsigtige med den slags tiltag, hvis man forventer kommunen skal finansiere ordningen, en model kunne så være, at foreningerne finansierede, men bedre er nok at få udviklet administrationsprogrammer, som gør det lettere for den enkelte forening, og da findes der jo i dag mange gode tilbud.

 

Hædrings arrangementet i år afholdes igen på comwell, og jeg vil derfor bare opfordre forenin-

gerne til, at huske at få indstillet nogle personer, for der er jo mange, der hver dag udfører en stor indsats for den enkelte forening, som fortjener at få en ekstraordinær belønning.

 

Pædofili indenfor idrætten dukker desværre op med visse intervaller, derfor er det helt på sin plads, at foreningerne nu skal indhente de lovpligtige børneattester, mange foreninger har taget lidt let på dette gennem et stykke tid, men efterhånden er langt de fleste heldigvis kommet med, og det nye er nu, at den enkelte forening skal indsende en tro og love erklæring til kommunen på, at man har indhentet disse børneattester for at få kommunale tilskud.

 

Idrætspolitik er vigtig, derfor er det også vigtigt at have et idrætsråd, der kan kæmpe foreningernes sager med kommunen og øvrige myndigheder, derfor var det også med stor utilfredshed, at idræts-

organisationerne modtog dommen i den såkaldte kridtsag, hvor landsretten gav Jammerdal kommune medhold i sagen omkring opkridtning af baner, hvilket betyder, at fodboldklubber i Jammerdal kommune selv skal betale opkridtningen, eller finde frivillig arbejdskraft der kan klare det. Idrættens hovedorganisationer frygter denne dom kan åbne en ladeport for nedskæringer i kommunerne, i forhold til den hjælp de i dag yder til foreningerne.

Her er virkelig et område, hvor idrætsrådet skal være vågen og tale foreningernes interesser på vores dialog møder med kommunen.

 

I bestyrelsen har vi planer om at samle foreninger med fælles interesser f.eks. vandsport til et møde, hvor vi kan få er bedre indblik i de problemer eller udfordringer man står over for. Vi har behov for at få et bedre kendskab til alle typer foreninger inden for kommunen og kende deres udfordringer og ønsker, ikke mindst fordi kommunens masterplan fortsat skal opdateres og prioriteres.

Så i løbet af det kommende år, vil vi indkalde til sådanne dialogmøder, og vi håber så på, at foreningerne også har samme interesse og møder op.

 

 

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, fritidsforvaltningen kommunen samt idrætsledere i Sønderborg for et godt samarbejde.

 

 

 

 

Karl Chr. Thomsen